ФЕНОМЕН ВІРТУАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ЧИ НОВА ОСВІТНЯ РЕАЛЬНІСТЬ?

Ченчжан Цзоу

Аннотация


Проаналізовано феномен віртуального університету. Доведено, що підсумком віртуалізації вищої освіти є не тільки створення нових «смислових просторів», способів пізнання світу й технологій навчання, а й небезпека підміни адекватних уявлень про об’єкти, процеси та явища об’єктивної дійсності їх інформаційними образами (симулякрами за Ж. Бодрійяром). Обґрунтовано актуальність застосування віртуальних технологій в освітньому процесі, розглянуто явище віртуальної освіти, здійснено аналіз самого поняття, виявлено схожість і відмінність з іншими формами навчання. Також визначено переваги й недоліки такої форми навчання.

Полный текст:

PDF

Литература


Алиева Н. З. Становление информационного общества и философии образования / Алиева Н. З., Ивушкин Е. Б., Лантрапов О. И. // Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. –– Режим доступа : http://www.monographies.ru/23-645 (16.06.2016).

Багдасарьян Н. Г. Образование в фокусе глобализационных процессов / Н. Г. Багдасарьян // Труды научного семинара «Философия – образование – общество». –– Т. 1. –– М. : НТА «Актуал. проблемы фундамент. наук», 2004. –– С. 30––37.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. –– К. : Атіка, 2009. –– 684 с.

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Ж. Бодрийяр ; пер. О. А. Печенкиной. –– Тула : Тульский полиграфист, 2013. –– 204 с.

Давыдовский А. Г. Проблема педагогических рисков виртуализации высшего образования / А. Г. Давыдовский // Вестник БГУ. –– Сер. 4. – 2015. –– № 1. –– С. 75––78.

Кастельс М. Информационная эпоха : экономика, общество и культура / М. Кастельс ; пер. с англ., под. науч. ред. О. И. Шкаратана. –– М. : Гос. ун-т. Высш. шк. экономики, 2000. –– 606 с.

Козяр М. М. Віртуальний університет : навч.-метод. посібник / Козяр М. М., Зачко О. Б., Рак Т. Є. –– Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2009. –– 168 с.

Кудж С. А. Сходимость как образовательная категория / Кудж С. А., Соловьев И. В., Цветков В. Я. // Дистанционное и виртуальное обучение. –– 2013. –– № 11. –– C. 10––15.

Майоров А. А. Виртуальное обучение при повышении квалификации / А. А. Майоров, В. Я. Цветков // Дистанционное и виртуальное обучение. –– 2013. –– № 9. –– С. 4––11.

Опыт организации образовательного пространства [Электронный ресурс] / Е. М. Авраамова и др. // Образовательные порталы России. –– М. : Технопечать, 2004. –– Вып. 1. –– Режим доступа : http://www.eidos. techno.ru/list/serv.htm (16.06.2016).

Свириденко Д. Б. Академічна мобільність : відповідь на виклики глобалізації : монографія / Д. Б. Свириденко. –– К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. –– 279 с.

Хуторской А. В. Виртуальное образование и русский космизм [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской. –– Режим доступа : http://www.eidos.ru/journal/1999/0120.htm (16.06.2016).

Цветков В. Я. Когнитивные аспекты построения виртуальных образовательных моделей / В. Я. Цветков // Перспективы науки и образования. –– 2013. –– № 3. –– С. 38––46.

Шапиро Д. И. Человек и виртуальный мир. Когнитивные, креативные и прикладные проблемы / Д. И. Шапиро. –– М. : УРСС, 2000. –– 224 с.

Bates A. W. Technology, Open Learning and Distance Education / A. W. Bates. –– New York, 1995. –– 266 p.

David P. Bosworth. Open Learning / P. David. –– London : Cassell, 1991. –– 167 p.

Kirtman L. Online Versus In-Class Courses: An Examination of Differences in Learning Outcomes / L. Kirtman // Issues in Teacher Education. –– 2009. –– Vol. 18. –– № 2. –– P. 103––115.

Lefevre Ph. Les portails d'acces a l'information / Ph. Lefevre // Documentaliste-Sciences de l'information. –– 2001. –– Vol. 38. –– PP. 3––4.

Moore M. G. Distance education: a systems view / M. G. Moore, G. Kearsley. –– Belmont, CA, 1996. –– 384 p.

Svyrydenko D. Higher education in the face of XXI century challenges / D. Svyrydenko // Philosophy and Cosmology. –– Kyiv : ISPC, 2014. –– Vol. 12. –– PP. 258––263.
DOI: http://dx.doi.org/10.7905/vers.v0i8.1464

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.