ДІАЛОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: СПРОБА ФІЛОСОФСЬКОГО ПІДСИЛЕННЯ

Олена Троїцька

Аннотация


Підтверджено актуальність розроблення діалогічних стратегій в освіті, зокрема в контексті розвитку педагогічної культури. Продовжено традицію висвітлення філософського обґрунтування необхідності діалогізації освіти й культури, повноцінного культурного зростання особистості, сутність якого відрефлексовано й доповнено діалогічними компонентами. Потенціал і можливості філософії експліковано як методологічний, теоретичний і практичний супровід: філософське осмислення автентичного й консенсуального підходу до комунікації, до предметного вивчення світу, до суб’єкт-суб’єктних відносин у професійній підготовці, які зростають до суб’єкт-суб’єктно-об’єктних відносин; філософія здатна допомогти особистості поєднати внутрішню й зовнішню культуру, подолати смислові розбіжності гуманітарних наук і діяльності.

Полный текст:

PDF

Литература


Бахтин М. М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук / М. М. Бахтин. –– СПб. : Азбука, 2000. –– 336 с.

Біла книга національної освіти України / Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл [та ін.] ; за заг. ред. акад. В. Г. Кременя ; НАПН України. –– К. : Інформаційні системи, 2010. –– 342 с.

Библер В. С. Культура. Диалог культур / В. С. Библер // Вопросы философии. –– 1989. –– № 6. –– С. 31––42.

Булатов М. О. Філософський словник / Булатов М. О. –– К. : Стилос, 2009. –– 575 с.

Новейший философский словарь. Постмодернизм / Главный научный руководитель и составитель А. А. Грицанов. –– Минск : Современный літератор, 2007. –– 816 с.

Философский словарь. –– К. : А.С.К., 2006. –– 1056 с.

Философский энциклопедический словарь. –– М. : ИНФРА-М., 2002. –– 576 с.

Burbules N. Dialogue in teaching: theory and practice / N. C. Burbules. – N.-Y. : Teachers College Press. Columbia University, 1993. –– 305 p.

Husserl E. Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die transzendentale Phenomenologikal Philosophy / E. Husserl. –– Evaston : Northwestern UP. –– 1970. –– P. 269––299.
DOI: http://dx.doi.org/10.7905/vers.v0i8.1459

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.