Rules For Authors

Вимоги до оформлення статей

Загальні вимоги:

 1. Мова рукопису: українська, англійська.
 2. Обсяг основного тексту статті – від 0.4 др. арк. (16 000 символів з пропусками) до 1 др. арк.(40 000 символів з пропусками).
 3. Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word і збережений у форматі .doc.
 4. Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 3 см, без колонтитулів та нумерації сторінок.
 5. Параметри абзацу:
 1. Шрифт основного тексту Times New Roman, звичайний, рядки без переносів.

-        вирівнювання – за шириною;

-        міжрядковий інтервал – 1;

-        відступ першого рядка – 1 см;

-        інтервал між абзацами – 0 мм;

-        заборона висячих рядків.

 1. Усі гіпертекстові посилання і електронні адреси у тексті мають бути активними посиланнями.

Видавниче оформлення структурних елементів статті:

Блок 1.

Індекс УДК (12 пт, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка);

Блок 2. Українською мовою

 1. назва статті (14 пт, напівжирний шрифт, малі літери, абзац без відступу першого рядка, вирівнювання по центру, відступи: перед абзацом – 24 пт, після абзацу – 12 пт);

 2.     Імена і прізвища авторів (вирівнювання по центру, абзац без відступу першого рядка, відступи перед і після абзацу – 6 пт, напівжирний шрифт, 12 пт)
Якщо авторів декілька, то їх розділяють комами

Важливо! Прізвища та імена авторів вказуються так, як вони зазначені в документах, що посвідчують особу!

 1. місце роботи (назва установи, населеного пункту, країни), вчений ступінь, вчене звання, посада, ORCID ID (реєстрація на сайті – https://orcid.org/register), e-mail (вирівнювання по центру, абзац без відступу першого рядка, відступи перед і після абзацу – 6 пт, курсив, 10 пт);

Важливо! Будь ласка зазначайте офіційну назву установи, зазначену на її веб-сайті та в установчих документах!

Якщо авторів декілька, то дані кожного з них наводяться в окремому рядку.

 4.      слово «Анотація.» (напівжирний шрифт, 10 пт). Далі в тому ж рядку – анотація статті довжиною від 800 до 900 символів (шрифт звичайний, 10 пт, вирівнювання по ширині, відступи зліва і справа абзацу – 1 см, відступи перед і після абзацу – 6 пт);

Анотація не може містити нерозшифрованих абревіатур і вперше введених термінів.

 5.      фраза «Ключові слова:» (10 пт, напівжирний). Далі в тому ж рядку – від 3 до 8 ключових понять дослідження, розділених знаком «;» (10 пт, шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см, відступи перед і після абзацу – 6 пт);

Блок 3. Англійською мовою

 1. назва статті (14 пт, напівжирний шрифт, малі літери, абзац без відступу першого рядка, вирівнювання по центру, відступи перед і після абзацу – 12 пт);

 2.      Імена і прізвища авторів (вирівнювання по центру, абзац без відступу першого рядка, відступи перед і після абзацу – 6 пт, напівжирний шрифт, 12 пт)

Якщо авторів декілька, то їх розділяють комами

 3.      місце роботи (назва установи, населеного пункту, країни), вчений ступінь, вчене звання, посада, ORCID ID (реєстрація на сайті – https://orcid.org/register), e-mail (вирівнювання по центру, абзац без відступу першого рядка, відступи перед і після абзацу – 6 пт, курсив, 10 пт);

Якщо авторів декілька, то дані кожного з них наводяться в окремому рядку.

 Важливо! Прізвища та імена авторів транслітеруються латиницею з мови, на якій вони вказані в документах, що засвідчують особу!

Для транслітерації рекомендуємо використовувати он-лайн сервіси:

з української мови – http://ukrlit.org/transliteratsiia
з російської мови – http://translit.cc

 4.      слово «Resume.» (напівжирний шрифт, 10 пт). Далі в тому ж рядку – розширена анотація статті довжиною від 2500 до 3500 символів (шрифт звичайний, 10 пт, вирівнювання по ширині, відступи зліва і справа абзацу – 1 см, відступи перед і після абзацу – 6 пт);

 5.      слово «Keywords:» (10 пт, напівжирний). Далі в тому ж рядку – від 3 до 8 ключових понять дослідження, розділених знаком «;» (10 пт, шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см, відступи перед і після абзацу – 6 пт);

Блок 4. Основний текст статті

 1.  1.      Основний текст статті (шрифт звичайний, 11 пт) повинен складатися з таких розділів:
 2. Структура основного тексту

Бажано дотримуватись формату IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion; Вступ, Методи, Результати, Обговорення)

 

ВСТУП (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

(окремий абзац, відступи: перед 24 пт, після – 12 пт, без відступу першого рядка, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю)

Вступ має містити:

–      постановку проблеми;

–      аналіз останніх досліджень і публікацій;

–      мету і завдання статті.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ (НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ (НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ.)

ПОДЯКА (НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

Блок 5. Список використаних джерел (мовою оригіналу)

-        підзаголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» (окремий абзац, відступи: перед 24 пт, після – 12 пт, без відступу першого рядка, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю) оформлюється із дотриманням вимог APA style, 6th edition;

-        джерела організовуються у переліку посилань у порядку їх згадування в тексті порядковий номер зазначається у квадратних дужках перед бібліографічним описом;

-        список використаних джерел складається з не більш ніж 30 найменувань (шрифт – 10пт);

Блок 6. Перекладений і транслітерований латиницею список використаних джерел

-        підзаголовок «REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)» (окремий абзац, відступи: перед 24 пт, після – 12 пт, без відступу першого рядка, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю);

-        перекладений та транслітерований латиницею список використаних джерел (шрифт 10 пт), оформлюється із дотриманням вимог APA style, 6th edition;

-        прізвища авторів та власні назви журналів і видавництв − транслітеруються латиницею;

-        назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;

-        після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад (in Ukrainian) або (in English);

-        іноземні джерела залишаються без змін.

Блок 7.

Рядок «Матеріал надійшов до редакції __.__.201_ р.» (10 пт, курсив, вирівнювання справа, відступ перед абзацом – 24 пт);

 

Форматування окремих об’єктів:

Підзаголовок першого рівня (окремий абзац, відступи: перед 12 пт, після – 6 пт, без відступу першого рядка, напівжирний шрифт, 11 пт, малі літери, вирівнювання по лівому краю)

Підзаголовок другого рівня (окремий абзац, відступи: перед 6 пт, після – 6 пт, без відступу першого рядка, напівжирний шрифт, курсив, 11 пт, малі літери, вирівнювання по лівому краю)

 

Усі ілюстрації, програмні коди та таблиці мають бути розташовані безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці (не наприкінці статті).

Оформлення списків

Списки оформлюються так:

–        нумеровані – «1.», «1)», «a)», «VI.»;

–        марковані – « – », «•».

Оформлення формул

Формули й окремі математичні символи і літери для позначення величин у тексті мають бути набраними в редакторі MS Equation, без обрамлення та заливки. Шрифт – Times New Roman 12pt, вирівнювання по центру, нумерація – у круглих дужках, праворуч.

, (1)

де – кількість цитувань, найбільший індекс ряду , такий що

Оформлення лістингів

Фрагменти програмного коду необхідно набирати шрифтом Courier New, 9 пт. Перед і після коду необхідно залишити один пустий рядок.

 

def nicedet(M):

s="$\\left|\\begin{array}{ccc} "

for i in range(M.nrows()):

for j in range(M.ncols()):

s=s+" "+latex(M[i,j])

if j!=M.ncols()-1:

s=s+"&"

s=s+"\\\\"

 

Оформлення таблиць

Таблиці нумеруються, вирівнювання по центру, без відступів.

Підпис «Таблиця 1»: курсив, вирівнювання справа. Перед підписом таблиці 1 порожній рядок.

Формат назви таблиці: вирівнювання по центру, напівжирний, положення – над таблицею.

Зміст таблиці: шрифт 10 пт.

Після таблиці необхідно залишити один порожній рядок.

Таблиця 1

Дидактичні можливості використання вебінар орієнтованих платформ

Дидактичні завдання

Засоби вебінар орієнтованої платформи

Повідомлення навчальної інформації, ілюстрація пояснень вчителя

-       аудіо-, відеоконференція

-       електронна дошка

-       спільне відвідування веб-сайтів

-       демонстрація роботи програмного забезпечення

-       демонстрація презентацій і файлів різноманітних форматів

Забезпечення групової взаємодії

-       текстовий чат, аудіо- відеоконференція

-       спільна робота з електронною дошкою та документами

-       додаткові віртуальні кімнати для групового навчання

Оцінювання навчальних досягнень

-       тести, опитування із негайною візуалізацією отриманих результатів

Оформлення рисунків

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти, скриншот сайту), таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. На всі рисунки мають бути посилання в тексті. Ілюстрації позначають словом «Рис.», нумерують послідовно арабськими цифрами, вирівнюють по центру. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). Назву рисунка пишуть з великої літери й обов’язково розташовують посередині аркуша під ілюстрацією, курсив. Після назви крапку не ставлять. Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їхнє чітке відтворювання. Ілюстрації у статті можуть бути чорно-білими або кольоровими та мати єдиний стиль.

Перед рисунком і після його підпису необхідно залишити один порожній рядок.

 

 

Рис. 1. Поверхня похибок нечіткої системи типу Сугено


Технічні вимоги до набору:

Некоректно розривати прізвище та ініціали наприкінці рядка.

При наборі тексту слід розрізняти символи тире та дефісу.

Основний тип лапок – «».

 

Назва символу

Символ

Клавіатурний еквівалент­

Приклади використання

Нерозрив-ний пробіл

 

 

<Ctrl>+<Shift>+

<пробіл>

Ініціали та скорочення відокремлюються нерозривним пробілом:

Правильно: «у роботах В. Ю. Бикова», «м. Київ»

Неправильно: «у роботах В.Ю.Бикова», «м.Київ»

Дефіс

<Ctrl>+<Shift>+<‑>

Правильно: «науково-практична діяльність»

Неправильно: «науково практична діяльність»

Тире

<Alt>+<Ctrl>+

<Num->

Тире відокремлюється з обох боків пробілами та є більшим за довжиною від дефісу. Використовується для логічного поділу речення та опису діапазонів:

ü   YouTube – сервіс, що надає послуги відеохостинга

ü   1941 – 1945

ü   Київ – Одеса

Лапки (ялинка)

«»

< Shift >+<">

Використовуються як основний тип лапок.

Правильно: «хмарні обчислення»

Неправильно:

ü хмарні обчислення

ü хмарні обчислення

Верхні лапки

“”

<Ctrl>+<`>+

<Shift>+<`>;

 

<Ctrl>+<’>+

<Shift>+<’>

Використовуються як вкладені лапки:

 

«…термін “хмарні обчислення” вживається…»

Апостроф

<Ctrl>+<’>+<’>

Правильно: «компютер»

Неправильно:  «компютер», «комп"ютер», «компютер»

 


Вимоги до оформлення цитування і списків використаних джерел

Оформлення цитувань і переліків використаних джерел має відповідати стилю APA, 6th edition.

Приклади оформлення посилань і переліків наукових джерел наведені у «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Методичні рекомендації» (http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18681/1/Academ_4_12_red1.pdf, С. 38-48), розроблених Науково-технічною бібліотекою ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Українською бібліотечною асоціацією.

Довідкову інформацію також можна знайти за посиланнями:

http://www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm

 

Для оформлення списку джерел можна використовувати автоматизований сервіс для посилань у статтях, текстовий процесор MS WORD, а також скористатися функціями EndNote з WoS.

Додатково рекомендуємо он-лайн ресурс автоматичного оформлення наукових джерел: http://www.citethisforme.com/apa

Назви журналів, конференцій, організацій, видавництв, наукових установ необхідно зазначати скорочено. Перелік скорочень можна дізнатися за посиланнями:

-      англомовні: www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf16

-      україномовні: http://dndims.com/upload/files/DSTU_3582_2013.pdf1

Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення/публікації тощо (відповідно до мовних правил певної країни).


Вимоги до оформлення розширеної англомовної анотації

Анотації мають бути:

–            інформативними (не містити загальних слів);

–            оригінальними (не копіювати скорочену анотацію, подану мовою оригіналу);

–            змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень);

–            структурованими (повторювати порядок опису результатів в статті);

–            «англомовними» (написані якісною англійською).

Структура та зміст анотації

Анотація повинна викладати істотні факти роботи, і не повинна перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації. Вітається структура анотації, що повторює структуру статті, і включає вступ, мету і завдання, методи, результати, висновок. Але: предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з назви статті; методи проведення роботи доцільно описувати, якщо вони відрізняються новизною.

Результати роботи описують максимально точно й інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, визначені закономірності. При цьому надають перевагу новим результатами і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують існуючі теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.

Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації.

Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає ...", "в даній статті наведено..." ). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в анотації не наводяться.

У тексті анотацій слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій, не застосовуваних у науковій англійській мові.

Текст анотації повинен бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначущих формулювань.

Необхідно використовувати активний, а не пасивний стан, тобто "The study tested", але не "It was tested in this study" , що є розповсюдженою помилкою в англомовних анотаціях).

Бажано уникати у тексті анотації застосування транслітерованих термінів, слів.

У англомовному тексті слід застосовувати термінологію, властиву іноземним спеціальним текстам і уникати слів із місцевого сленгу, які не набули інтернаціонального поширення. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних (в тому числі в англомовних спеціальних текстах), застосовують у виняткових випадках або дають їх визначення при першому вживанні.

Одиниці фізичних величин слід наводити в міжнародній системі СІ. Можна наводити в круглих дужках поряд з величиною в системі СІ значення величини в системі одиниць, використаної у вихідному документі.

На сайті видавництва EMERALD наведені приклади того, як не треба (http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&) і як треба писати анотацію.