Правила для авторів

Тематика журналу

 1. Філософські аспекти використання ІКТ.
 2. ІКТ у навчальних закладах.
 3. Актуальні проблеми вищої професійної освіти.
 4. Проблеми академічної доброчесності і забезпечення якості у вищій освіті.
 5. ІКТ у науковій діяльності, промисловості, економіці.
 6. Сучасні тенденції розвитку програмної інженерії.

Правила подання авторських матеріалів

Матеріали необхідно подавати виключно в електронній формі на e-mail: ujesit@gmail.com

Редактори надсилають повідомлення про отримання матеріалів і направлення їх на рецензування протягом трьох днів.

Автори повинні підтвердити відповідність рукопису таким вимогам:

 • усі автори згодні з публікацією роботи;
 • отримана згода (явна або неявна) установи, де було проведене дослідження;
 • зміст статті відповідає проблематиці журналу;
 • стаття не була раніше опублікована, а також не подана на розгляд і публікацію до іншого журналу;
 • стаття містить обов’язкові структурні елементи;
 • форматування виконано згідно вимог;
 • коректно оформлені цитування, вказані джерела рисунків і таблиць (якщо таких даних немає, вважається, що вони створені автором рукопису).

Відповідальний редактор може відхилити рукопис або відправити на доопрацювання відразу після попереднього перегляду, якщо матеріал не відповідає наведеним вище вимогам.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Загальні вимоги

 1. Мова рукопису: українська, російська, англійська, німецька.
 2. Обсяг основного тексту статті – від 0.4 др. арк. (16 000 символів з пропусками) до 1 др. арк.(40 000 символів з пропусками).
 3. Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word і збережений у форматі .doc.
 4. Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 3 см, без колонтитулів та нумерації сторінок.
 5. Шрифт основного тексту Times New Roman, звичайний, рядки без переносів.
 6. Параметри абзацу основного тексту (якщо не вказано інше):
  • вирівнювання – за шириною;
  • міжрядковий інтервал – 1;
  • відступ першого рядка –1 см;
  • інтервал між абзацами – 0 мм;
  • заборона висячих рядків.
 7. Параметри заголовків розділів статті:
  • окремий абзац;
  • відступи: перед абзацом 24 пт, після – 12 пт;
  • без відступу першого рядка;
  • шрифт напівжирний, 12 пт;
  • великі літери;
  • вирівнювання по лівому краю.
 8. Параметри підзаголовків:
  • підзаголовок першого рівня: окремий абзац, відступи: перед 12 пт, після – 6 пт, без відступу першого рядка, напівжирний шрифт, 11 пт, малі літери, вирівнювання по лівому краю;
  • підзаголовок другого рівня: окремий абзац, відступи: перед 6 пт, після – 6 пт, без відступу першого рядка, напівжирний шрифт, курсив, 11 пт, малі літери, вирівнювання по лівому краю.
 9. Усі гіпертекстові посилання і електронні адреси у тексті мають бути активними посиланнями.

Видавниче оформлення структурних елементів статті

Блок 1.

Індекс УДК (шрифт 12 пт, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка).

Блок 2. Українською мовою

 1. Назва статті (шрифт 14 пт, напівжирний, малі літери, абзац без відступу першого рядка, вирівнювання по центру, відступи: перед абзацом – 24 пт, після абзацу – 12 пт).
 2. Прізвища, імена і по батькові авторів повністю (вирівнювання по центру, абзац без відступу першого рядка, відступи перед і після абзацу – 6 пт, шрифт напівжирний, 12 пт).

  Важливо!
  • Якщо авторів декілька, то їх розділяють комами.
  • Прізвища та імена авторів вказуються так, як вони зазначені в документах, що посвідчують особу!
 3. Місце роботи (назва установи, населеного пункту, країни), вчений ступінь, вчене звання, посада, ORCID ID (реєстрація на сайті https://orcid.org/register), e-mail (вирівнювання по центру, абзац без відступу першого рядка, відступи перед і після абзацу – 6 пт, щрифт 10 пт, курсив).

  Важливо!
  • Будь ласка зазначайте офіційну назву установи, зазначену на її веб-сайті та в установчих документах!
  • Якщо авторів декілька, то дані кожного з них наводяться в окремому рядку.
 4. Cлово «Анотація.» (напівжирний шрифт, 10 пт). Далі у тому ж рядку – текст анотації статті довжиною від 600 до 700 символів (шрифт звичайний, 10 пт, вирівнювання по ширині, відступи зліва і справа абзацу – 1 см, відступи перед і після абзацу – 6 пт).

  Важливо!
  • Анотація не може містити нерозшифрованих абревіатур і вперше введених термінів.
 5. Фраза «Ключові слова:» (шрифт 10 пт, напівжирний). Далі в тому ж рядку – від 3 до 8 ключових понять дослідження, розділених знаком «;» (шрифт 10 пт, звичайний, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см, відступи перед і після абзацу – 6 пт).

Блок 3. Англійською мовою

 1. Назва статті (шрифт 14 пт, напівжирний, малі літери, абзац без відступу першого рядка, вирівнювання по центру, відступи перед і після абзацу – 12 пт).
 2. Імена і прізвища авторів повністю (вирівнювання по центру, абзац без відступу першого рядка, відступи перед і після абзацу – 6 пт, напівжирний шрифт, 12 пт).
 3. Місце роботи (назва установи, населеного пункту, країни), вчений ступінь, вчене звання, посада, ORCID ID (реєстрація на сайті – https://orcid.org/register), e-mail (вирівнювання по центру, абзац без відступу першого рядка, відступи перед і після абзацу – 6 пт, шрифт 10 пт, курсив).

  Важливо!
   • Прізвища та імена авторів транслітеруються латиницею з мови, на якій вони вказані в документах, що засвідчують особу.
   • Для транслітерації рекомендуємо використовувати он-лайн сервіси:
    з української мови – http://ukrlit.org/transliteratsiia
    з російської мови – http://translit.cc
 4. Слово «Resume.» (напівжирний шрифт, 10 пт). Далі в тому ж рядку – розширена анотація статті довжиною від 1500 до 2500 символів (шрифт звичайний, 10 пт, вирівнювання по ширині, відступи зліва і справа абзацу – 1 см, відступи перед і після абзацу – 6 пт).
 5. Слово «Keywords:» (шрифт 10 пт, напівжирний). Далі в тому ж рядку – від 3 до 8 ключових понять дослідження, розділених знаком «;» (шрифт звичайний, 10 пт, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см, відступи перед і після абзацу – 6 пт).

Блок 4. Основний текст статті

У процесі підготовки статті бажано дотримуватись формату IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion; Вступ, Методи, Результати, Обговорення).

Основний текст статті (шрифт звичайний, 11 пт) повинен складатися з таких розділів:

 

ВСТУП (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

Вступ має містити:

 • постановку проблеми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • мету і завдання статті.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ (НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ (НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ.)

ПОДЯКА (НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

 

Блок 5. Список використаних джерел (мовою оригіналу)

 • підзаголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»;
 • список використаних джерел повинен містити не більш ніж 30 найменувань;
 • список оформлюється із дотриманням вимог APA style, 6th edition;
 • джерела у списку організовуються за алфавітом;
 • позиції списку не нумерувати;
 • шрифт звичайний, 10 пт.

Блок 6. Перекладений і транслітерований латиницею список використаних джерел

 • підзаголовок «REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)»;
 • список оформлюється  із дотриманням вимог APA style, 6th edition;
 • прізвища авторів та власні назви журналів і видавництв − транслітеруються латиницею;
 • назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;
 • після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад (in Ukrainian) або (in English);
 • іноземні джерела залишаються без змін;
 • порядок джерел зберігається такий, як у списку українською мовою.

Блок 7.

Рядок«Матеріал надійшов до редакції __.__.201_ р.» (шрифт 10 пт,  курсив, вирівнювання справа, відступ перед абзацом – 24 пт).

Вимоги до оформлення цитування і списків використаних джерел

Важливо! Оформлення цитувань і переліків використаних джерел має відповідати стилю APA, 6th edition.

Приклади оформлення посилань і переліків наукових джерел наведені у «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Методичні рекомендації» (http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18681/1/Academ_4_12_red1.pdf, С. 38-48), розроблених Науково-технічною бібліотекою ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Українською бібліотечною асоціацією.

Довідкову інформацію також можна знайти за посиланнями:

Для оформлення списку джерел можна використовувати автоматизований сервіс для посилань у статтях, текстовий процесор MS WORD, а також скористатися функціями EndNote з WoS.

Додатково рекомендуємо он-лайн ресурс автоматичного оформлення наукових джерел: http://www.citethisforme.com/apa

Назви журналів, конференцій, організацій, видавництв, наукових установ необхідно зазначати скорочено. Перелік скорочень можна дізнатися за посиланнями:

Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення/публікації тощо (відповідно до мовних правил певної країни).

Форматування окремих об’єктів

Списки

 • нумеровані списки: «1.», «1)», «a)», «VI.»;
 • марковані списки: « – », «•».

Формули

 • формули й окремі математичні символи і літери для позначення величин у тексті мають бути набрані у вбудованому редакторі формул MS Equation, без обрамлення та заливки;
 • шрифт: Times New Roman, 12 пт;
 • вирівнювання по центру;
 • нумерація: у круглих дужках, праворуч.

Лістинги

 • фрагменти програмного коду мають бути розташовані безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці (не наприкінці статті);
 • шрифт: Courier New, 9 пт;
 • абзац: без відступу першого рядка, вирівнювання по лівому краю, міжрядковий інтервал – 1;
 • перед і після лістингу необхідно залишити один пустий рядок.

Таблиці

 • таблиці у межах статті необхідно пронумерувати, підпис «Таблиця N» (курсив, вирівнювання по правому краю);
 • таблиці мають бути розташовані безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці (не наприкінці статті);
 • таблицю необхідно відокремити від тексту порожніми рядками: перед рядком «Таблиця N» і після таблиці;.
 • формат назви таблиці: положення – над таблицею, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру, відступ перед абзацом - 12 пт, відступ після абзацу - 6 пт;
 • зміст таблиці: шрифт 10 пт;
 • при оформленні змісту таблиці бажано використовувати вирівнювання зліва, без відступу першого рядка.

Таблиця 1

Дидактичні можливості використання вебінар орієнтованих платформ

Дидактичні завдання

Засоби вебінар-орієнтованої платформи

Повідомлення навчальної інформації, ілюстрація пояснень вчителя
 • аудіо-, відеоконференція
 • електронна дошка
 • спільне відвідування веб-сайтів
 • демонстрація роботи програмного забезпечення
 • демонстрація презентацій і файлів різноманітних форматів

Забезпечення групової взаємодії

 • текстовий чат, аудіо- відеоконференція
 • спільна робота з електронною дошкою та документами
 • додаткові віртуальні кімнати для групового навчання

Оцінювання навчальних досягнень

 • тести, опитування із негайною візуалізацією отриманих результатів

Ілюстрації

 • Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти, скриншоти сторінок сайтів та ін.) необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.
 • На усі ілюстрації мають бути посилання в тексті.
 • Ілюстрації позначають словом «Рис.», нумерують послідовно арабськими цифрами. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).
 • Назву рисунка пишуть з великої літери й обов’язково розташовують посередині аркуша під ілюстрацією, курсив. Після назви крапку не ставлять.
 • Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їхнє чітке відтворювання.
 • Ілюстрації у статті можуть бути чорно-білими або кольоровими. Вони мають бути виконані в єдиному стилі.
 • Перед рисунком і після його підпису необхідно залишити один порожній рядок.

Технічні вимоги до набору

 • Некоректно розривати прізвище та ініціали наприкінці рядка.
 • При наборі тексту слід розрізняти символи тире та дефісу.
 • Основний тип лапок – «».

Вимоги до оформлення розширеної англомовної анотації

Анотації мають бути:

 • інформативними (не містити загальних слів);
 • оригінальними (не копіювати скорочену анотацію, подану мовою оригіналу);
 • змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень);
 • структурованими (повторювати порядок опису результатів в статті);
 • написані якісною англійською мовою.

Структура та зміст анотації

Анотація повинна викладати істотні факти роботи, і не повинна перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації. Вітається структура анотації, що повторює структуру статті, і включає вступ, мету і завдання, методи, результати, висновок. Але: предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з назви статті; методи проведення роботи доцільно описувати, якщо вони відрізняються новизною.

Результати роботи описують максимально точно й інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, визначені закономірності. При цьому надають перевагу новим результатами і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують існуючі теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.

Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації.

Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає ...", "в даній статті наведено..." ). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в анотації не наводяться.

У тексті анотацій слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій, не застосовуваних у науковій англійській мові.

Текст анотації повинен бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначущих формулювань.

Необхідно використовувати активний, а не пасивний стан, тобто "The study tested", але не "It was tested in this study" , що є розповсюдженою помилкою в англомовних анотаціях).

Бажано уникати у тексті анотації застосування транслітерованих термінів, слів.

У англомовному тексті слід застосовувати термінологію, властиву іноземним спеціальним текстам і уникати слів із місцевого сленгу, які не набули інтернаціонального поширення. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних (в тому числі в англомовних спеціальних текстах), застосовують у виняткових випадках або дають їх визначення при першому вживанні.

Одиниці фізичних величин слід наводити в міжнародній системі СІ. Можна наводити в круглих дужках поряд з величиною в системі СІ значення величини в системі одиниць, використаної у вихідному документі.

На сайті видавництва EMERALD наведені приклади того, як не треба (http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&) і як треба писати анотацію.