Педагогічні умови формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю в педагогічних університетах

Роман Михайлович Горбатюк, Юлія Юріївна Козак

Анотація


У статті здійснено аналіз понять «умова» та «педагогічна умова». Проведено дослідження педагогічних умов формування графічної компетентності на основі експертного оцінювання. Виділено 4 умови, дотримання яких забезпечить позитивний вплив на навчальний процес та формування графічної компетентності зокрема: 1) розвиток мисленнєвої активності; 2) інтеграція педагогічної та інженерної складових фаху; 3) цілеспрямоване формування позитивної мотивації студентів; 4) системний моніторинг рівня сформованості компонентів графічної компетентності для вдосконалення системи її формування. Обґрунтовано реалізацію виділених умов в навчальному процесі.

Ключові слова


педагогічні умови; графічна компетентність; інженер-педагог; мислення; мотивація; інтеграція; контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев, В. И. (2006). Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Казань: Центр инновационных технологий.

Воронцова, І. В. (2012). Педагогічні умови формування графічної компетентності учнів ПТНЗ. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, (31), 49–53.

Горбатюк, Р. М. (2012). Визначення готовності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю до професійної діяльності. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (32), 279–284.

Грошина, Н. А. (2001). Дидактические условия управления самостоятельной учебной деятельностью студентов педагогических вузов. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Липецк.

Дурманенко, О. (2012). Теоретичний аналіз поняття «педагогічні умови» в контексті моніторингу виховної роботи у вищому навчальному закладі, Молодь і ринок, 7 (90), 135–137.

Єрмаков, І. Г., Шевцова, С. М., Єрмакова, І. Г., Батечко, О. В., & Жадька, В. О. (2008). Метод проектів у контексті життєвих результатів діяльності учнів. Київ: Департамент.

Загребельна, Л. В. (2005). Педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів у економічних навчальних закладах. Київ–Вінниця: Планер.

Козак, Ю. Ю. (2018). Узагальнена функціональна модель діяльності інженера-педагога комп’ютерного профілю. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, (1), 67–78.

Манько, В. М. (2000). Дидактичні умови формування у курсантів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін. Соцiaлiзaцiя особистості: збірник наук. праць національного пед. ун-ту iм. М. Драгоманова, (2), 153–161.

М’ясоїд, П. А. (2004). Загальна психологія. Київ: Вища школа.

Олефіренко, Т. О. (2015). Формування графічної компетентності майбутніх учителів технологій: Визначення структурних компонентів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, (52), 181–188.

Потапчук, О. (2016). Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій. (Дис. канд. пед. наук). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль.

Сергеєнкова, О. П., Столярчук, О. А., Коханова, О. П., & Пасєка, О. В. (2012). Загальна психологія. Київ: Центр учбової літератури.

Смирнова, І. Л. (2015). Педагогічні умови формування інтегративних теоретичних знань зі спецдисциплін майбутніх пілотів у вищому льотному навчальному закладі. Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки, (135), 195–199.

Стасюк, В. Д. (2002). Проблеми підготовки майбутніх економістів на сучасному етапі. Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, (10), 175–179.

Тверезовська, Н. Т. (2009). Сутність та зміст поняття «педагогічні умови». Нова педагогічна думка, № 3, 90–92.

Комар, Т. В. (2013). Методологія проектної діяльності: теоретичний аспект. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», (2), 102–107.

Фіцула, М. М. (2006). Педагогіка вищої школи. Київ: Академвидав.

Хоружа, Л. (2006). Проектна культура вчителя: етичний компонент. Шлях освіти, (4), 11–15.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234