Визначення та обґрунтування загальнонаукових основ розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів

В.Г. Хоменко

Анотація


Розробка подвійного дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю можлива лише за умови реалізації дуального підходу до розробки змісту. При вирішенні цієї проблеми необхідно враховувати, як складність відображення навчального матеріалу психолого-педагогічних дисциплін на предметну галузь технічних дисциплін для формування відповідних професійних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів, так і складність врахування психічних процесів та механізмів засвоєння цього навчального матеріалу на основі специфічної (інженерно-педагогічної) діяльності.

Ключові слова


інженери-педагоги; подвійний дуальний зміст професійної підготовки; структурна підсистема дуального змісту; функціональна підсистема дуального змісту; дуальні професійні компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьєв В. Г. Научное управление обществом: опыт системного исследования / В. Г. Афанасьев. – изд-е 2-е, доп. – М. : Политиздат, 1973. – 390 с.

Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – обзор проблем и результатов / Л. фон. Берталанфи // Системные исследования. Ежегодник 1969. М., 1969. – С. 30 – 34.

Безпалько В. П. Основи теории педагогических систем / В. П. Безпалько. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1977. – 304 с.

Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки / Л.И. Лопатников. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – М. : Дело, 2003. – 520 с.

Мамонтов Я. Хрестоматія сучасних педагогічних течій / Я.А. Мамонтов – Харьків : Держ. видав. України, 1926. – 635с.

Методы системного педагогического исследования / под ред. Н. В. Кузьминой. – Л., 1980. – 180 с.

Новиков А.М. Проектирование педагогических систем/ Новиков А.М. // Специалист, 1998. – №5. – С. 23–29.

Овчинников Н.Ф. Категория структуры в науках о природе / Н.Ф. Овчинников // Структура и формы материи: Сб. статей. – М.: Наука, 1967. – С.11–48.

Окса М.М. Системний підхід у педагогіці: історичний аспект [Електронний ресурс] / М.М. Окса // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного ун-ту (педагогічні науки) – 2007. – №1.– С. 5 – 10. – Режим доступа до журн.: http://www.bdpu.org/scientific_published /pedagogics_1_2007 /1.doc.

Філософія [Текст] : підручник / С. П. Щерба, О. А. Заглада ; за ред. С. П. Щерби. – 2-ге вид., змінене і допов. – Житомир : ЖНАЕУ, 2008. – 548 с.

Хоменко В.Г. Сучасний стан та тенденції професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В.Г. Хоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць. – Х. : УІПА, 2013. – Вип. 40–41. – С. 245 – 252.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234