Ornithology, Entomology, Agricultural Ecology, Biotechnology, Environmental Biology

Vol 7, No 3 (2017)

Ukrainian Journal of Ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2017073

Table of Contents

Articles

A. D. Shtirts, N. E. Zhuravel
English
5-13
O.V. Zhukov, V.O. Sirovatko, N.O. Ponomarenko
English
14-31
A.M. Ibrahimov
English
32-42
V. V. Gryshchenko, N. Vovk, О. Shlapak
English
43-49
A.I. Tsyliuryk, V.I. Kozechko
English
50-55
Yu.M. Dzhurtubaev, М.М. Dzhurtubaev, V.V. Zamorov
English
56-63
V.M. Zverkovskyi, S.A. Sytnyk, V.M. Lovynska, M.M. Kharytonov, S.Yu. Mykolenko
English
64-72
O.O. Borshch, O.V. Borshch, T. Donchenko, L. Kosior, L. Pirova
English
73-77
V.А. Gryshchenko
English
78-83
I. Kovalenko, A. Klimenko, R. Yaroshchuk
English
84-89
L.V. Shevchenko, O.S. Yaremchuk, V.M. Mykhalska
English
90-95
P.N. Gavrilin, E.G. Gavrilina, V.V. Evert
English
96-107
R.V. Yakovlev, H. Alipanah
English
108-110
M.J. Krivenok, I.I. Ilchuk, V.M. Mykhalska
English
111-115
Y. V. Naumenko, O. Y. Gidora
English
116-119
O. B. Bondar, L. I. Tkach, O. O. Chuikova, A. S. Zolotarova
English
120-127
M. M. Nazarenko
English
128-133