Ornithology, Entomology, Population Ecology, Computer Ecology, Botany, Zoology, Biotechnology, Environmental, Ukraine

Vol 7, No 2 (2017)

UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2017072

Table of Contents

Articles

L. V. Shevchenko, O. S. Yaremchuk, S. V. Gusak, V. M. Myhalska, V. M. Poliakovskiy
English
5-8
B. Gutyj, N. Nazaruk, N. Levkivska, A. Shcherbatyj, A. Sobolev, J. Vavrysevych, Y. Hachak, O. Bilyk, V. Vishchur, Z. Guta
English
9-13
L. M. Zlamanyuk
English
14-18
L. V. Shevchenko, O. S. Yaremchuk, S. V. Gusak, V. M. Mihalska, V. M. Poliakovskiy
English
19-23
M. Sychov, A. Chsherbina
English
24-30
V. V. Kachinaskaya
English
31-36
O. V. Zhukov, D. S. Ganzha, Y. Y. Dubinina
English
37-54
M. I. Golubiev, M. Yu. Sychov, T. A. Golubieva
English
59-63
A. A. Legalov
English
64-87
S. O. Yarovyi, L. I. Arabadhzi, A. M. Solonenko, O. G. Bren, E. I. Maltsev, A. V. Matsyura
English
91-95
V. V. Osadchyi, V. S. Yeremeev, A. V. Matsyura, K. Jankowski
English
96-103
L. P. Khlebova, N. N. Chernysheva, A. P. Kraynov
English
104-109
M. Yu. Solomonova, M. M. Silantyeva, N. Yu. Speranskaya
English
110-119
A. V. Vaganov, I. I. Gureyeva, A. A. Kuznetsov, A. I. Shmakov, R. S. Romanets, V. A. König
English
124-129
V. I. Beljaev, V. V. Vol'nov, L. V. Sokolova, V. N. Kuznecov, A. V. Matsyura
English
130-136
S. V. Titov, A. V. Volynkin, M. Černila
English
137-141
S. V. Titov, A. V. Volynkin, V. V. Dubatolov, M. Černila, S. M. Reznichenko, V. S. Bychkov
English
142-164
A. A. Kechajkin, S. V. Smirnov, A. I. Shmakov, A. P. Shalimov, A. V. Vaganov, A. A. Batkin, M. V. Skaptsov, M. G. Kutsev, D. N. Shaulo, A. V. Matsyura
English
165-172

Research Notes

S. Yu. Maltseva, Ye. I. Maltsev
English
55-58
N. Yu. Snegovaya, R. V. Yakovlev
English
88-90
Z. I. Tyumaseva, E. V. Guskova
English
120-123