Structure patterns of phytoseiid mite communities in urban plant associations

S L. Grabovska, I. I. Mykolaiko, V. P. Mykolaiko

Abstract


20 species of 10 genera of mites of this family Phytoseiidae were found while studying a species composition on the plants of urban environment Amblyseius andersoni Chant, 1957; Amblyseius rademacheri Dosse, 1958; Neosiulus herbarius Wainstein, 1960; Neoseiulus reductus Wainstein, 1962; Euseius finlandicus, Oudemans, 1915; Kampimodromys aberrans Ouderman, 1930; Dubininellus echinus Wainstein et Arutunjan, 1970; Dubininellus juvenis Wainstein et Arutunjan, 1970; Typhlodromus cotoneastri Wainstein, 1961; Typhlodromus laurae Arutunjan, 1974; Typhloctonus aceri Collyer, 1957; Typhloctonus tiliarum Oudemans, 1930; Paraseiulus incognitus Wainstein et Arutunjan, 1967; Paraseiulus soleiger Ribaga, 1902; Amblydromella (s.str.) caudiglans Scheuten,1959; Amblydromella (s.str.) pirianykae Wainstein, 1972; Amblydromella (s.str.) rhenana Oudemans, 1905; Amblydromella clavata Wainstein, 1972; Amblydromella (Aphanoseius) verrucosa Wainstein, 1972; Galendromus longipilus Nesbitt, 1951. The peculiarities of their spreading in plant associations of Kyiv city, Uman city, Vasylkiv town, Brovary town (Ukraine) which differed from each other by various characteristics (population, area, urbanization degree, etc.) were determined. Total 68 species of plants were examined in the territory of Kyiv city where there were 40 species of trees and shrubs (including 2 types of conifers) and 28 species of herbaceous plants; 16 species of 10 genera of predacious phytoseiid mites were found. 14 species of 8 genera of mites were registered on 25 plant species in the territory of Brovary town (16 species of tree-and-shrub and 9 species of herbaceous plants) in the result of processing of collected materials. 10 species of 7 genera were identified while studying the current state of species diversity of predacious mites of Phytoseiidae family on 26 species of trees and shrubs of green urban plantations within Vasylkiv town. 12 species of 7 genera of Phytoseiidae mites were identified in the result of study of urban plantations in Uman city. Common species at studied areas were the following seven species: A. andersoni, A. rademacheri, E. finlandicus, K. aberrans, T. laurae, T. aceri, T. tiliarum. During the researches the domination index (Di). It was found that spreading of mites was different. Dominant species, subdominant species, subdominant of first order and minor members of species complexes were revealed while analysed the species structure of predacious phytoseiidae mites. E. finlandicus was the dominant in all research plots: Kyiv (Di = 51.63 %), Uman (Di = 60.32 %), Vasylkiv (Di = 15.65 %), Brovary (Di = 33.90 %). K. aberrans (Di = 15.52 %) and E. finlandicus was determined as dominant species n Vasylkiv town. K. aberrans (Di = 2.35 %) and T. aceri (Di = 1.30 %) had the status of subdominant species in research areas. We also have been studied the mite species diversity on the grass and shrubs. We studied the mites on the 93 species of plants where 55 were trees and shrubs (58.9 %) and 38 species were the herbaceous plants (41.1 %).

Keywords


phytoseiid mites; Phytoseiidae; Kyiv city; Uman city; Vasylkiv town; Brovary town; Ukraine

Full Text:

PDF

References


Akimov, Y.A. Kolodochka, L.А., Zhovnerchuk, О.V., Omeri, I.D., Samojlova, T.P. (2007). Vydovoj sostav y ekologycheskye osobennosty kleshhej nadsemejstva Tetranychoidea (Acariformes, Trombidiformes) y semejstva Phytoseiidae (Parasitiformes, Gamasina), obytayushhyx na rastenyyax botanycheskyx sadov Kyeva (Ukrayna) (Species Composition and ecological perculiarities of mites of the superfamily Tetranychoidea (Acariformes, Trombidiformes) and family Phytoseiidae (Parasitiformes, Gamasina), inhabiting plants in botanical gardens of Kiev (Ukraine). Vestnik zoologii, 41(6), 521–534. (Russian).

Akymov, Y.A., Kolodochka, L.A. (1970). Kleshhy fytosejydy (Gamasoidae, Phytoseiidae) Centralnoj lesostepy USSR, obytayushhye v kolonyyax pautynnyx kleshhej (Ticks phytoseaids (Gamasoidae, Phytoseiidae) Central forest-steppe of the Ukrainian SSR, living in the colonies of spider mites ). Proceed. II Akarology Conf. Kiev, Naukova dumka (in Russian).

Akymov, Y.A., Kolodochka, L.A. (1991). Khyshchnye kleshchy v zakrytom hrunte (Predatory Clamps in Closed Ground). Kiev, Naukova dumka (Russian).

Arutyunyan, E.S. (1971). Pryurochennost fytosejydnyx kleshhej k byotopam y yx morfologycheskye adaptacyy (The association of phytoseiid mites with biotopes and their morphological adaptations). Byology`chesky`j zhurnal Armenyy, 24(12), 41–47. (Russian).

Bashta, A.T. (1994). Proces urbanizaciyi yak faktor formuvannya miskoyi ornitofauny (The process of urbanization as a factor in the formation of city ornithofauna). Proceed. Int. Conf. Urbanizaciya yak faktor zmin biogeocenoty`chnogo pokry`vu. L`viv: Akademichny`j Ekspres (Ukraine).

Dyadechko, N.P. (1954). Znachenyya xyshhnykov v ogranychenyy razmnozhenyya pautynnyx kleshhykov v uslovyyax USSR (Values of predators in limiting the proliferation of spider mites under the conditions of the Ukrainian SSR). In Nauchnye Trudy Institute of Entomology and Phytopathology, 5, 136–142. (Russian).

Farazmand, A., Fathipour, Y., Kamali, K. (2012). Functional response and mutual interference of Neoseiulus californicus and Typhlodromus bagdasarjani (Acari: Phytoseiidae) on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). International Journal of Acarology, 38(5), 369–376. doi.org/10.1080/01647954.2012.655310

Kabiček, J., Povondrova, K. (2004). Rhytoseiid mite communities on urban deciduous trees. Acta fitotechnica et zootechnica, 7, 119–121.

Klausnytcer B. (1990). Ecology of urban fauna. Moscow: Myr (Russian).

Kolodochka, L.A. (1978). Rukovodstvo po opredelenyyu rastenyeobytayushchykh kleshchey-fytoseyyd. Kiev: Naukova dumka (in Russian).

Kolodochka, L.A. (2004). Vydovoj sostav i nekotorye aspekty byotopycheskogo raspredelenyya rastenyeobytayushhyx kleshhej semejstva Phytoseiidae (Parasitiformes, Gamasina) Karadagskogo gosudarstvennogo zapovedny`ka (Species composition and some aspects of the biotopic distribution of plant mites of the family Phytoseiidae (Parasitiformes, Gamasina) of the Karadag state reserve). Sobrnik nauchnykh trudov. Symferopol: Sonat (Russian).

Kolodochka, L.A. (2006). Kleshchy–fytoseydy Palearktyky (Parasitiformes, Phytoseiidae) (faunystyka, systematyka, ekolohyya, evolyutsyya) (Phytoseiid mites of Palearctic (Parasitiformes, Phytoseiidae) (faunistics, taxonomy, ecology, evolution)). Vestnik zoologii, 21, 250 (Russian).

Kolodochka, L.A. (2011). Vydovoj sostav kleshhej semejstva Phytoseiidae (Acarina, Parasitiformes) na rastenyyax Desnyansko-Starogutskogo nacyonalnogo pryrodnogo parka (Species composition of mites of family Phytoseiidae (Acarina, Parasitiformes) on plants of Desniansko-Starogutsky national nature park). Vestnik zoologii. 45(4), 321–326. (Russian).

Kolodochka, L.A., Bondarenko L.V. (1993). Rastenyeobytayushhye kleshhy-fytosejydy Chernomorskogo zapovednyka s opysanyem dvux novyx vydov roda Amblyseius (Plant-eating phytoseiid mites of the Black Sea Reserve with a description of two new species of the genus Amblyseius). Vestnik zoologii, 4, 32–38. (Russian).

Kolodochka, L.A., Bondarev, V.Yu. (2013). K yzuchenyyu kleshhej-fytosejyd (Parasitiformes, Phytoseiidae) zapovednyx terrytoryj vostoka stepnoj zony Ukrayny (To the study of mites-phytoseiids (Parasitiformes, Phytoseiidae) of the protected areas of the east of the steppe zone of Ukraine). Naukovi zapysky Derzhavnogo pry`rodoznavchogo muzeyu, 29, 91–94. (Russian).

Kolodochka, L.A., Samoilova, T.P. (2007) Osobennosty vydovoho raznoobrazyya kleshchey–fytoseyyd (Parasitiformes, Phytoseiidae) v horodskykh rastytel'nykh assotsyatsyyakh (Patterns of the species diversity for predatory phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) in urban plant associations). Proceed. VII Congress. Ukr. Ent. Soc. Nizhyn (Russian).

Kolodochka, L.A., Оmeri, I.D. (2007). Raznoobrazye y raspredelenye rastytelnyx zhyvyx kleshhej-fytoceyd (Parasitiformes, Phytoseiidae) Kanevreserve (Diversity and distribution of plant living mites-phytoceyid (Parasitiformes, Phytoseiidae) of the Kanevreserve). Vestnik zoologii, 41(1), 35–46. (Russian).

Kolodochka, L.O., Grabovska, S.L. (2012). Khyzhi klishchi–fitoseyidy (Parasitiformes, Phytoseiidae) v zelenykh nasadzhennyakh m. Umani (Predatory phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) in green plantations of Uman). Ukr. Sc. Conf. Ecological Way to the Future. Uman (Russian).

Kolodochka, L.O., Vasilyeva, G.M. (1996). Khyzhi klishchi–fitoseyidy na plodovykh roslynakh m. Kieva (Predatory phytoseiid mites on fruit plants in Kyiv). Proceed. Int. Conf. Urbanized Environment: nature protection and human health. Kyiv: Publishing House: Nation. Expocentre of Ukraine (Russian).

Kolodochka, L.А., Omeri, I.D. (2011). Khyshnye kleshchi semejstva Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) dendrologicheskikh parkov i botanicheskikh sadov Lesostepi Ukrainy (Predatory mites of the family Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) of dendrological parks and botanic gardens of the Forest-Steppe of Ukraine). Kyev (in Russian).

Lyvshycz, Y.Z. (1972). K poznanyyu fy`tosejy`d Kryma (Parasitiformes, Phytoseiidae) (To cognition of the phytoseid of Crimea (Parasitiformes, Phytoseiidae). Trudy Nykytskogo botanicheskogo sada, 61, 13–64. (Russian).

McMurtry, J.A., Moraes, G.J., Sourassou N.F. (2013). Revision of the lifestyles of phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) and implications for biological control strategies. Systematic and Applied Acarology, 18(4), 297–320. doi.org/10.11158/saa.18.4.1

McMurtry, J.A., Sourassou, N.F., Demite, P.R. (2015). The Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) as Biological Control Agents. Prospects for Biological Control of Plant Feeding Mites and Other Harmful Organisms. Progress in Biological Control, 19, 133–149. doi.org/10.1007/978-3-319-15042-0_5

Mytrofanov, V.Y. (1991). Ekologycheskoe reshenye problemy zashhyty iskusstvennyx drevesnyx fytocenozov v Krymu (Ecological solution of the problem of protection of artificial tree phytocenosis in the Crimea). Sbornyk nauchnyx trudov: Integryrovannaya zashhyta sadovo-parkovogo agrocenoza, 111, 7–24. (Russian).

Omery, Y.D., Samojlova, T.P. (2009). Botanycheskye sady y dendroparky goroda Kyeva – rezervaty vydovogo raznoobrazyya kleshhej semejstva Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) (Botanical gardens and arboretums of the city of Kiev - reserves of species diversity of ticks of the Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata)). Vestnik Mordovia University. Ser. Byology, 1, 87–88. (Russian).

Shytykov, V.K., Rozenberg, G.S., Zynchenko, T.D. (2003) Koly`chestvennaya gydroekologyya: metody systemnoj ydentyfykacyy`(Quantitative hydroecology: methods of system identification ). Tolyatty: IEVB RAN (Russian).

Walzer, A., Schausberger, P. (2011). Sex-specific developmental plasticity of generalist and specialist predatory mites (Acari: Phytoseiidae) in response to food stress. Biological Journal of the Linnean Society, 102(3,1), 650–660. doi.org/10.1111/j.1095-8312.2010.01593.x
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2017_103

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Since April 2018 Journal changed the editorial policy and starts to be published exclusively in English, and changed its main site into www.ujecology.com

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© 2017 Ukrainian Journal of Ecology. ISSN 2520-2138